Zoeken

11 resultaten voor Farmacologie gevonden

Ziekenhuisopname bij kinderen ten gevolge van bijwerkingen van geneesmiddelen

Farmacovigilantie is de wetenschap van het verzamelen, monitoren, onderzoeken, beoordelen en evalueren van informatie voor zorgverleners en patiënten over de bijwerkingen van geneesmiddelen, biologische producten, kruiden en traditionele medicijnen. De nadruk ligt op het vinden van nieuwe informatie over gevaren (op korte en lange termijn) geassocieerd met geneesmiddelen en het voorkómen van schade aan patiënten. Er is toenemende belangstelling voor farmacovigilantie...

Lees het artikel

Insulinetherapie in 2009

Kooy, A.  Rubriek(en): Farmacologie

In dit artikel wordt insulinetherapie kort uiteengezet. De absolute indicatie bij DM1 en de meer relatieve indicaties bij DM2 komen aan bod. Ook de verschillende preparaten, de toedieningswijzen en de behandelingsstrategieën worden besproken.

Lees het artikel

Antibiotica

Antibiotica zijn geneesmiddelen die bacteriën bestrijden. Dankzij antibiotica zijn miljoenen mensen gered. Bacteriën zijn echter slim en constant bezig zich te wapenen tegen deze middelen. Hierdoor is de werkzaamheid van antibiotica in Nederland niet meer zo vanzelfsprekend als vroeger. Antibiotica dienen daarom zo selectief mogelijk te worden ingezet om de kans op verdere resistentie te verkleinen.

Lees het artikel

Diuretica

Harm Geers   Rubriek(en): Farmacologie

Diuretica worden frequent gebruikt in de eerste en tweede lijn. Er zijn verschillende groepen diuretica die gebruikt kunnen worden voor de behandeling van hypertensie, volumeproblemen, zoals hartfalen, of bij nierfunctiestoornissen. In de eerste lijn worden vooral de thiazidediuretica, de lisdiuretica en de kaliumsparende diuretica gebruikt, in de tweede lijn ook de osmotische diuretica. Een aparte status heeft spironolacton. Dit is een diureticum, maar ook een aldosteronantagonist (remmer)....

Lees het artikel

Bètablokkers

Bètareceptorblokkerende sympathicolytica, ook wel bèta-adrenoreceptorantagonisten genoemd, zijn het meest bekend onder de naam bètablokkers. Deze bètablokkers worden met name in de cardiologie en interne geneeskunde gebruikt vanwege hun werking bij circulatoire aandoeningen. Aangezien de prevalentie en incidentie van hart- en vaatziekten hoog is en deze aandoeningen veel ziekenhuisopnamen veroorzaken, zult u als verpleegkundige in elk willekeurig specialisme te...

Lees het artikel

Nierfalen en medicatie, een lastige relatie

Hoekstra, B.  Rubriek(en): Farmacologie

De nieren zijn belangrijk voor een optimaal functioneren van het lichaam. De verwerking van afvalstoffen is een van de belangrijkste taken. Verdere ondersteuning leveren de nieren door de aanmaak van erytropoëtine dat cruciaal is voor de aanmaak van erytrocyten in het beenmerg. De nieren zijn belangrijke organen voor de bothuishouding omdat ze de calciumfosfaatbalans reguleren. Tevens hebben de nieren een grote rol bij het instant houden van de bloeddruk, het zuur-basenevenwicht en de...

Lees het artikel

Pijnfysiologie

Sarac, M.  Rubriek(en): Farmacologie

In dit artikel komt de behandeling van nociceptische pijn aan de orde. Hierbij passeren de verschillende pijnstillers de revue. Ook worden de bijbehorende bijwerkingen en interacties behandeld. Ten slotte wordt het pijnbeleid van de WHO (World Health Organization) besproken.

Lees het artikel

Corticosteroïden

Corticosteroïden zijn afgeleid van het bijnierschorshormoon cortisol. Het toepassingsgebied is breed en gerelateerd aan de ontstekingsremmende en/of afweeronderdrukkende werking. Corticosteroïden worden als substitutietherapie voorgeschreven bij bijnierschorsinsufficiëntie. Verpleegkundigen hebben een belangrijke rol in de voorlichting over werking, gebruik en bijwerkingen en in het signaleren, monitoren en managen van (potentiële) bijwerkingen. Hiermee dragen zij bij aan...

Lees het artikel

Pijn op de borst

De meeste mensen hebben ooit pijn of een steek op de borst gehad. Een naar gevoel, waarbij al snel gedacht wordt aan hart- of longproblemen. Pijn op de borst kan echter verschillende oorzaken hebben. Het kan een symptoom zijn van een levensbedreigend probleem, zoals een hartinfarct, maar het kan ook een gevolg zijn van overbelaste spieren na inspaninning. In de praktijk is het soms moeilijk om de oorzaak van pijn op de borst te duiden. Zorgverleners kunnen met behulp van klinisch redeneren...

Lees het artikel

Het zorgpad pancreascarcinoom

Bij vermoeden van een tumor of cyste in de pancreas wordt de patiënt door de huisarts of andere specialist doorverwezen naar de verpleegkundig specialist maag-darm-leveroncologie  in het Sint (St.) Antonius Ziekenhuis en wordt het zorgpad pancreascarcinoom opgestart. 

Lees het artikel

Farmacogenetica: DNA-informatie voor medicatie op maat

Geneesmiddeltherapie is een groot goed. Toch zijn er aanzienlijke problemen: bijwerkingen van medicijnen veroorzaken 5-7% van alle ziekenhuisopnamen. Als het gaat over effectiviteit, blijkt maar 25-60% effectief. Dat mensen verschillend reageren op medicatie blijkt grotendeels vast te liggen in het DNA. Door het uitvoeren van een farmacogenetische analyse is medicatie op maat nu echter voor iedereen mogelijk.

Lees het artikel

Inloggen