BRMO-bestrijding in de langdurige zorg

Verpleegkundige Verpleegkundige specialisten

Bijzonder resistente micro-organismen, oftewel BRMO, zijn micro-organismen die resistent zijn tegen de eerstekeuze antibiotica of tegen meerdere groepen antibiotica. Antibioticaresistentie is een dreigend volksgezondheidsprobleem. De vanuit volksgezondheidsperspectief meest belangrijke BRMO zijn de carbapenemaseproducerende Enterobacteriaceae (CPE). Andere belangrijke BRMO zijn MRSA (meticillineresistente Staphylococcus aureus) en VRE (vancomycineresistente Enterococcus). De bestrijding van antibioticaresistentie bestaat uit rationeel antibioticabeleid en infectiepreventie. In de langdurige zorg wordt overdracht van bijzonder resistente micro-organismen voorkomen door goede infectiepreventie. De verpleegkundige en verpleegkundig specialist vervullen daarin een belangrijke rol door zelf goede hygiëne te betrachten, collega’s op de werkvloer aan te moedigen en actief deel te nemen aan het ontwikkelen van infectiepreventiebeleid van hun instelling. Dit kan onder andere door goed op de hoogte te zijn van de bestaande richtlijnen, het zorgnetwerk van de instelling en eventueel zitting te nemen in de infectiepreventiecommissie van een instelling of het initiatief te nemen deze commissie op te richten.

Editie 1, 2017 Download artikel Download aanvullende literatuur

Inloggen