Editie 3, 2011

Kies hieronder een editie van Nurse Academy of bekijk alle leermodules.

Een EUG is een zwangerschap die zich buiten de baarmoeder nestelt. Deze zwangerschap kan levensbedreigend zijn, bijvoorbeeld bij een tubaruptuur. De incidentie op een EUG bij een spontane zwangerschap is 1 op 100. De incidentie neemt sterk toe bij vruchtbaarheidsbehandelingen. Belangrijk bij een EUG is een vroege diagnose. Dit kan door middel van een combinatie van echografie, laboratoriumonderzoek en lichamelijk onderzoek. Bij klachten van buikpijn en/of vaginaal bloedverlies, een...

Lees verder

Palliatieve sedatie kan ingezet worden in de laatste levensfase en wanneer iemand ondraaglijk lijdt. Naast goede medische zorg is verpleegkundige zorg heel belangrijk. Omdat er nog veel misverstanden bestaan rondom sedatie, is communicatie met patiënt, naaste(n) en betrokken hulpverleners heel belangrijk. De verpleegkundige kan hier een grote rol in vervullen. Daarnaast is een goede uitvoering van de sedatie heel belangrijk. Het doel van dit alles is dat de patiënt comfortabel...

Lees verder

Evidence-based practice betekent dat klinische beslissingen het best genomen kunnen worden door klinische expertise te integreren in het beslissingsproces. Dat betekent dat de zorgprofessional zijn kennis op het vakgebied op peil moet houden. Het zoeken naar literatuur en het beoordelen van die literatuur op de aard van het geleverde bewijs behoort tot de competenties van alle zorgprofessionals en dus ook tot die van de verpleegkundige. Voor het zoeken naar onderzoeksliteratuur kunt u...

Lees verder

Atelectase is het verschijnsel waarbij een deel van de long geen lucht meer bevat en daardoor samenvalt. Dit verschijnsel kan in verschillende vormen bij veel verschillende soorten patiënten voorkomen. Daarom is het goed op de hoogte te zijn hoe u het kunt herkennen, dat u weet hoe het gediagnosticeerd kan worden, wat de gevolgen kunnen zijn, hoe het behandeld kan worden en ook wat u kunt doen om atelectase te voorkomen.

Lees verder

Diabetes mellitus type 2 is een chronische ziekte die veroorzaakt wordt door een relatief tekort aan insuline, een verminderde gevoeligheid voor insuline in de weefsels (insulineresistentie) of door een combinatie van deze twee. Het is een langzaam progressieve aandoening die veel voorkomt bij ouderen en bij mensen met overgewicht. Gezien de enorme toename van het aantal mensen met overgewicht komt diabetes type 2 nu dus ook vaker op jongere leeftijd voor. Gezonde voeding, voldoende...

Lees verder

We rekenen veel op het werk. Vooral basisberekeningen. Ik wil laten zien hoe belangrijk deze berekeningen zijn en hoe rekenfouten op een kinder intensive care voorkomen (kunnen) worden. Ik doe dit aan de hand van de eerste uren van een bestaande casus. Ik leg daarnaast uit hoe het ziektebeeld het werk en het rekenen stuurt.

Lees verder

Saturatiemeting is in de neonatologie de meest gebruikte techniek om inzicht te krijgen in de oxygenatiestatus van de neonaat. Toch blijkt de saturatiemeter in lang niet alle situaties even betrouwbaar. Weten hoe een saturatiewaarde precies tot stand komt en kennis van de fysiologie van oxygenatie zijn voorwaarden om een saturatiewaarde juist te interpreteren en er op gepaste wijze actie op te ondernemen. Juist voor de (premature) neonaat is dit erg belangrijk, aangezien zowel hoge als...

Lees verder

Bij chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is er sprake van een grotendeels niet reversibele luchtwegobstructie veroorzaakt door chronische obstructieve bronchitis en/of longemfyseem. Emfyseem gaat gepaard met beschadiging van het longweefsel. copd wordt veelal veroorzaakt door roken en begint sluipend. De eerste klachten zijn meestal hoesten en het opgeven van sputum. Later treedt kortademigheid bij inspanning op. De kortademigheid leidt tot afname van inspanningstolerantie, en kan...

Lees verder

Diabetes mellitus type 1 kan zich presenteren met een diabetische ketoacidose. Door een tekort of afwezigheid van insuline vindt er lipolyse plaats: vetweefsel wordt afgebroken om aan de energievoorziening te voldoen. Door een tekort of afwezigheid van insuline kan de glucose immers niet de cel in getransporteerd worden. De diagnose diabetische ketoacidose wordt gesteld op basis van bloed- en urineonderzoek. Vaak zijn patiënten met een diabetische ketoacidose uitgedroogd. Zonder...

Lees verder

Sinds 1 januari 2011 is de richtlijn Overdracht van medicatiegegevens in de keten van kracht geworden in de eerste lijn en vanaf eind 2012 geldt deze ook in de tweede lijn. Dit betekent dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg de naleving van deze richtlijn gaat controleren. Het Veiligheidsmanagementsysteem (vms) is een stelsel van concrete maatregelen waarmee 93 ziekenhuizen in Nederland continu risico’s signaleren, verbeteringen doorvoeren, beleid vastleggen, evalueren en...

Lees verder

Verwardheid is een toestand waarbij het bewustzijn, waarnemen of denken verstoord is. Bijvoorbeeld: de patiënt is minder alert dan normaal (gedaald bewustzijn), niet georiënteerd in tijd, plaats en/of persoon, hoort, ziet, voelt, ruikt of proeft dingen die er niet zijn (hallucinaties), heeft gedachten die niet overeenkomen met de werkelijkheid (wanen), heeft een verstoring van het slaap/waakritme of heeft geheugenproblemen. Klinisch redeneren is een manier van redeneren waarbij...

Lees verder

De nieuwste editie

Beste abonnees,

In Nurse Academy Ziekenhuiszorg 2024-1, artikel Recreatief drugsgebruik onder jongeren en cardiale problemen, is figuur 2 incorrect. De juiste figuur kunt u hier vinden. Excuses voor het ongemak! 

Editie 3, 2011

Inloggen