Editie 3, 2010

Kies hieronder een editie van Nurse Academy of bekijk alle leermodules.

In januari 2005 meldt een 51-jarige man zich bij de huisarts met een laesie op de rug net onder het rechterschouderblad, die af en toe wat bloedt. De afmeting van de laesie is ongeveer 2,5 × 4 cm. Zijn echtgenote had het idee dat de afwijking wat groter was geworden. Omdat het plekje nogal eens jeukt, dacht patiënt dat het bloeden een krabeffect was. Hij heeft het bezoek aan de huisarts daarom steeds uitgesteld. Zijn echtgenote bleef echter aandringen om ernaar te laten kijken....

Lees verder

Bètareceptorblokkerende sympathicolytica, ook wel bèta-adrenoreceptorantagonisten genoemd, zijn het meest bekend onder de naam bètablokkers. Deze bètablokkers worden met name in de cardiologie en interne geneeskunde gebruikt vanwege hun werking bij circulatoire aandoeningen. Aangezien de prevalentie en incidentie van hart- en vaatziekten hoog is en deze aandoeningen veel ziekenhuisopnamen veroorzaken, zult u als verpleegkundige in elk willekeurig specialisme te...

Lees verder

De zorg en revalidatie van patiënten na een amputatie vragen om specialistische multidisciplinaire kennis en vaardigheden. Deze kennis en vaardigheden vormen de randvoorwaarden voor een snelle prothesevoorziening en revalidatie. De verpleegkundige vervult een belangrijke rol in interventies gericht op het verminderen van stompoedeem, het voorkómen van contracturen en de behandeling van fantoompijn. De wetenschappelijke evidentie voor deze interventies is beperkt vanwege een...

Lees verder

Het ritme van organismen wordt veroorzaakt door de afwisseling tussen licht en donker die het gevolg is van de draaiing van de aarde. De interne ritmiek wordt voor een belangrijk deel bepaald door een groepje zenuwcellen in de hersenen die de biologische klok of suprachiasmatische nucleus (SCN) wordt genoemd. De scn staat in verbinding met de buitenwereld via het netvlies in het oog. Er zijn tal van ritmen in het menselijk lichaam, zoals de hartslag, ademhaling, uitscheiding, menstruatie...

Lees verder

In een opgave kan het gebruik van het deelteken (:) soms tot verwarring leiden. Afhankelijk van de context kan dit teken een verhouding betekenen of een breuk. In rekenboeken worden de begrippen verhouding en breuk soms door elkaar gebruikt. Toch is er een verschil. Gezond verstand en nauwkeurig taalgebruik brengen uitkomst.

Lees verder

Stoma (meervoud is stomata) is het Griekse woord voor ‘mond’ of ‘opening’. Het is een niet-natuurlijke (chirurgisch gemaakte) opening die een verbinding vormt tussen een orgaan en de buitenkant van het lichaam. In de oudheid werden al operaties uitgevoerd waarbij een soort stoma werd aangelegd. Sinds het midden van de twintigste eeuw zijn de operatietechnieken steeds verder ontwikkeld tot de stomachirurgie zoals we die nu kennen. In diezelfde periode komen de...

Lees verder

Een infectie met een hepatitisvirus kan de oorzaak zijn van een acute of chronische hepatitis. Een acute hepatitis kan veroorzaakt worden door het hepatitis-A of B-virus, een chronische hepatitis door het hepatitis-B of C-virus. In de gezondheidszorg is er een grotere kans op het oplopen van een besmetting met hepatitis-B of C, doordat er het risico is van een prikaccident. Prikaccidenten kunnen worden voorkómen door veilig te werken. In Nederland komen jaarlijks naar schatting...

Lees verder

Het ligt voor de hand dat verpleegkundigen in het algemeen ziekenhuis worden geconfronteerd met patiënten met lichamelijke klachten. Wanneer voor lichamelijke klachten geen verklaring kan worden gevonden, noemen we dit onverklaarbare lichamelijke klachten. In sommige gevallen is sprake van pijn die niet verklaard kan worden. Een aantal patiënten van deze groep heeft depressieve klachten of ontwikkelt deze.

Lees verder

In dit artikel bespreken wij de communicatiebehoeften en -mogelijkheden van dove en slechthorende patiënten. Belangrijk is te begrijpen dat de behandeling en/of verzorging van deze groep patiënten meer tijd nodig heeft dan die van reguliere patiënten, omdat het visuele aspect van de communicatie het tegelijkertijd handelen en bespreken van zaken ernstig beperkt. Handelingen worden dus van tevoren goed doorgesproken. Het belang van duidelijke afspraken maken over de...

Lees verder

Een vergiftiging is het binnendringen van een giftige stof in het lichaam of ophoping van een door het lichaam zelf geproduceerde giftige stof. Belangrijk is de situatie waaronder een vergiftiging is opgetreden, omdat er geen stoffen bestaan die in elke hoeveelheid en onder alle omstandigheden een vergiftiging kunnen veroorzaken.

Lees verder

Om de hoge kwaliteit van de patiëntenzorg in stand te houden en verder te verbeteren is medisch-wetenschappelijk onderzoek onmisbaar. In veel ziekenhuizen worden de verpleegkundigen in toenemende mate betrokken bij klinisch-wetenschappelijk onderzoek. Dit kan onderzoek zijn naar nieuwe medicijnen, naar nieuwe combinaties van medicijnen, een operatietechniek of naar een nieuwe behandelmethode.

Lees verder

De nieuwste editie

Beste abonnees,

In Nurse Academy Ziekenhuiszorg 2024-1, artikel Recreatief drugsgebruik onder jongeren en cardiale problemen, is figuur 2 incorrect. De juiste figuur kunt u hier vinden. Excuses voor het ongemak! 

Editie 3, 2010

Inloggen