Editie 1, 2009

Kies hieronder een editie van Nurse Academy of bekijk alle leermodules.

Kindermishandeling komt vaker voor dan de meeste mensen denken. Per jaar komen naar schatting tientallen kinderen om het leven door mishandeling. Kindermishandeling wordt door de omgeving (en door artsen en verpleegkundigen) onvoldoende herkend, waardoor de kinderen een verhoogde kans lopen op blijvend letsel en op latere leeftijd psychisch in de problemen kunnen komen.

Lees verder

Op de verpleegafdeling Dermatologie wordt de heer A. opgenomen met ulcera cruris beiderzijds. Tot nu toe werden de ulcera behandeld door de huisarts en de wijkverpleging, maar de afgelopen weken verslechterden de wonden. Ongeveer 70% van de beenulcera heeft een veneuze oorzaak; ongeveer 20% heeft een arteriële oorzaak. Er zijn echter ook mengvormen. Een veneus ulcus ontstaat doordat de afvoer van bloed via de venen gestoord is, meestal doordat de kleppen in de afvoerende vaten...

Lees verder

De nieren spelen een belangrijke rol bij het zuiveren van het bloed. Zonder nieren of kunstmatige zuivering van het bloed (dialyse) kan een mens niet leven. Vooral ouderen, mensen met diabetes of hypertensie lopen kans op nierinsufficiëntie. Verpleegkundigen kunnen een belangrijke rol spelen in het voorkómen of tijdig signaleren van nierproblemen.

Lees verder

Op de afdeling Neurologie is een man van 43 jaar opgenomen na een herseninfarct. Na drie weken is hij redelijk hersteld en wacht hij op overplaatsing naar een verpleeghuis om daar verder te revalideren. Er is nog sprake van een paretische arm en cognitieve beperkingen. De afgelopen dagen is hij toenemend onrustig, de verpleging trof hem een paar keer niet op zijn kamer. De verpleegkundige van de dagdienst hoort dat hij gisteravond weer was weggelopen en door zijn familie is teruggebracht....

Lees verder

Van de patiënten in het ziekenhuis krijgt 80-90% een infuus. Veel van deze infusen worden door verpleegkundigen ingebracht. Het is belangrijk dat het inbrengen van een infuusnaald goed en zorgvuldig gebeurt. De belangrijkste complicatie na het inbrengen van een infuus is flebitis, een pijnlijke en gevaarlijke aandoening.

Lees verder

Centraal veneuze katheters (CVK) worden onder andere gebruikt om vocht of medicatie langdurig toe te dienen, zowel bij volwassenen als bij kinderen. Een van de meest voorkomende complicaties bij het gebruik van een CVK is een kathetergerelateerde infectie. Om de kans op een dergelijke infectie te verminderen, is er een aantal evidence-based richtlijnen opgesteld.

Lees verder

Hoewel ze al jaren ‘aanvallen’ had, was het de laatste keer zo erg dat ze toch maar de dienstdoende huisarts had gebeld. Deze had op zijn beurt de eigen huisarts geadviseerd haar op korte termijn te verwijzen naar de neuroloog, mede omdat ze zwanger was en naar de mening van de huisarts wel heel bijzondere aanvallen had. Ze was nooit eerder bij een neuroloog geweest! Naar bleek had ze al vanaf haar tiende jaar aanvallen die ze als volgt beschreef. Eerst ziet ze flitsen met...

Lees verder

Ruim tien jaar geleden constateerden we in het UMCG, dat het vaak slecht gesteld was met de rekenvaardigheid van stagiairs verpleegkunde. Dit heeft ertoe geleid dat we sinds 2001 bij alle stagiairs en leerling-verpleegkundigen een rekentoets afnemen. Het behalen van de rekentoets is voorwaarde om leerdoelen met betrekking tot medicatie, infuus, sondevoeding en zuurstof te kunnen afronden in het UMCG. Ter voorbereiding op deze toets wordt de studenten een module en een college...

Lees verder

Koorts

Spieker, P.  Rubriek(en): Ziektebeeld

Koorts is een verhoging van de kerntemperatuur van het lichaam boven de 38 °C, rectaal gemeten. Koorts wordt in de meeste gevallen veroorzaakt door een infectieziekte, die in verreweg de meeste gevallen het gevolg is van een virus. Koorts komt het meest voor bij kinderen tussen de 0 en 4 jaar.

Lees verder

In dit artikel wordt insulinetherapie kort uiteengezet. De absolute indicatie bij DM1 en de meer relatieve indicaties bij DM2 komen aan bod. Ook de verschillende preparaten, de toedieningswijzen en de behandelingsstrategieën worden besproken.

Lees verder

Voor een belangrijke afname van sterfte en secundaire restschade bij vitaal bedreigde kinderen zijn vroegtijdige herkenning en primaire behandeling van respiratoir, circulatoir of centraal neurologisch falen van essentieel belang. Om dit te standaardiseren, zijn internationale richtlijnen (advanced paediatric life support, apls) opgesteld. In Nederland organiseert de Stichting Spoedeisende Hulp bij Kinderen cursussen over de herkenning en opvang van vitaal bedreigde kinderen voor...

Lees verder

Landelijk hebben 800.000 mensen problemen met alcohol. Het gaat om misbruik of verslaving. Jaarlijks worden 4.500 patiënten in algemene ziekenhuizen behandeld voor aandoeningen die veroorzaakt zijn door alcohol. Bij nog eens 12.000 patiënten wordt alcoholproblematiek geregistreerd als bijkomende diagnose. Alcohol geeft niet alleen geestelijke maar ook neurologische afhankelijkheid. Een van alcohol afhankelijke patiënt kan ernstige onthoudingsverschijnselen krijgen tijdens...

Lees verder

In het verpleeghuis zijn de bewoners meestal ondergebracht op verschillende afdelingen. Iedere afdeling huisvest twintig tot dertig bewoners. Soms zijn de afdelingen ingedeeld naar zorgzwaarte van de bewoners, maar meestal wonen er op een afdeling bewoners met verschillende zorgbehoeften bij elkaar. Wel wordt er vaak een onderscheid gemaakt in psychogeriatrische afdelingen, somatische afdelingen, revalidatie en dagbehandeling.

Lees verder

De nieuwste editie

Beste abonnees,

In Nurse Academy Ziekenhuiszorg 2024-1, artikel Recreatief drugsgebruik onder jongeren en cardiale problemen, is figuur 2 incorrect. De juiste figuur kunt u hier vinden. Excuses voor het ongemak! 

Editie 1, 2009

Inloggen